Een ochtend voor Almere op 22 november 2019

Een ochtend voor Almere op 22 november 2019

Op vrijdag 22 november 2019 heeft de Vliegende Brigade deelgenomen aan de bijeenkomst “Een ochtend voor Almere op het terrein van Almere City FC”.
Samen met de Burgemeester en Wethouders, vertegenwoordigers uit de wijken en andere maatschappelijk betrokken personen/organisaties kijken wij terug op een levendige en inspirerende bijeenkomst met mooie gesprekken.

Uit de 15 thema’s: Veiligheid, Werken in Almere, Recreëren, Beheer van de stad, Wonen, Opgroeien in Almere, Levendige centra, Gezonde stad, Energie en duurzaamheid, Inclusieve stad, Zeggenschap en zelfsturing, Mobiliteit, Onderwijs, Oud worden in Almere, en Ondernemerschap is een keuze gemaakt voor de gesprekken aan tafel. Bij elk van deze thema’s is het gesprek gevoerd langs de vragen Wat gaat er goed? Wat ziet u nog niet terug (uit het coalitieakkoord)? Wat heeft u nog te wensen voor Almere? Welke thema’s en wat hierover besproken is, vindt u terug in onderstaand verslag:

Opgroeien in Almere
Veel jongeren in Almere zijn gelukkig en tevreden en blijven in Almere wonen en werken. Zorg wel dat er positieve aandacht is voor iedereen – ook voor de verschillende culturen, de middengroep, groepen die zich iets minder laten gelden, en de hoger opgeleiden en beter gesitueerden. Dat zorgt voor een diverse stad ook qua cultuuraanbod. Gezond opgroeien vraagt ook aandacht voor de (inrichting van) leefomgeving en voedsel. Biedt de jeugd perspectief, werk en betaalbare woningen en zorg voor aanbod op het gebied van sport, spel en recreatie voor jongeren. Pak het integraal aan. En neem als gemeente je (regio) rol.

Onderwijs
Het onderwijsaanbod is divers en goed. Wat nog mist is universitair onderwijs (incl. een campus) – dat mag niet ten koste gaan van wat er al is- en dekkend aanbod voor jeugd die niet in systeem past. Veel mensen zowel aan de onder- als aan de bovenkant vallen tussen wal en schip. Maak werk van ontschotting tussen jeugd, onderwijs, gezondheid en financieringsstromen. Bedenk waar je je als stad op wilt richten en koppel de economische agenda aan de onderwijslijnen.

Gezonde stad en Oud worden in Almere
Er is sprake van samenwerking en energie tussen de verschillende partijen (GGD, scholen, buurtsportcoaches, e.a.) Als stad moeten we voorbereid zijn op de toekomst met oog voor de leefstijl (bewustwording en opvoeding zijn belangrijke pijlers als het gaat om voedsel), inrichting leefomgeving, voorzieningen en de sociale omgeving van ouderen en jongeren. Werk vanuit inclusie; hanteer een brede integrale aanpak voor mentaal en fysiek welbevinden met extra aandacht voor jongeren, ouderen en kwetsbare groepen.

Wonen
Het is goed wonen in Almere. Almere is een groene stad en kent een grote diversiteit aan woningen. Het ontbreekt echter aan voldoende woningen voor jongeren (studenten, starters, alleenstaanden), voor mensen met een lager inkomen en voor ouderen; dat belemmert de doorstroom. Kijk waar de vraagstukken zorg, welzijn, wonen, duurzaamheid (renovatie) en energie bij elkaar komen. Blijf zorgen voor gemêleerde wijken en voor structurele financiering van buurtontmoetingsplekken voor-door-en-van-bewoners zelf. Benut de kracht van de samenleving (ook de ondernemers) en betrek en bevraag bewoners (jong en oud) en corporaties bij het vinden van (ook tijdelijke) oplossingen en bij het beheer van de leefomgeving (groen). Pak als gemeente een faciliterende rol. Klein beginnen (bijvoorbeeld tijdelijk wonen in leegstaande winkel- of bedrijfspanden) vragen lef.

Mobiliteit en Energie en duurzaamheid
Er is veel aandacht voor het vervoer (fiets en auto). Maak slimme keuzes over de verdichting van het verkeersnetwerk. Combineer de programma’s een gezonde stad met bewegen en denk na hoe duurzaamheid in het straatbeeld kan worden ingepast. Gebruik bijvoorbeeld de zonnepanelen als kans om na te denken over de ruimtelijke kwaliteit. Maak duurzaamheid mooi! Zorg voor toegankelijk openbaar vervoer en openbare gebouwen.

Inclusieve stad
Wees positief, zorg ook voor wat er al is en koester dat. Wees proactief, denk ook aan de lange termijn en speel daar op in; denk bij alles wat je doet na hoe het er in de toekomst uitziet. Dat vraagt om integraal werken, ontschotting, bouwen aan een sociale en fysieke leefomgeving voor iedereen. Zorg ook voor verschillende tempo’s. Belangrijk is dat de vele partijen die hierbij betrokken zijn elkaar weten te vinden en dat de rollen en kaders helder zijn – wie is probleemeigenaar, wie neemt de regie, wie beslist. Wees transparant in wat wel en niet kan. Maak als bestuur ook keuzes, neem waar nodig de regie en wees transparant en besluitvaardig. Almere is 43 jaar en staat op een kantelpunt. Een deel van onze inwoners is geboren in Almere en woont en werkt hier naar volle tevredenheid en zet zich in voor de stad. Steeds meer autochtone Almeerders zijn ambassadeurs van de stad. Zorg dat je deze mensen weet te vinden. Maak gebruik van wat de inwoners kunnen, weten en te bieden hebben en sluit aan bij de energie die er is. Wees trots op de eigen initiatieven en straal uit waar je voor staat.

Veiligheid
Een veilige stad ook voor jeugd, is belangrijk. De materiële veiligheid is in de basis redelijk op orde. Aandacht voor de echte criminaliteit en voor handhaving is noodzakelijk. Ook ondernemers en burgers hebben een taak om mensen aan te spreken die ongewenst gedrag vertonen. Positieve aandacht kan bijdragen aan het tot stand brengen van gedragsverandering. Geef voorlichting op scholen (ook over pesten via social media) en zorg voor meer hulpverlening voor mensen die verward gedrag vertonen..

(bron verslaglegging Gemeente Almere)

Tot slot,
Wethouder Hoek heeft aangegeven dat deze bijeenkomst nog een vervolg krijgt. In 2020 en 2021 worden deze gesprekken herhaald. Uiteraard staat de invulling van die bijeenkomsten nog open. Wilt u ook namens de Stads coöperatie Almere – Vliegende Brigade deelnemen aan de volgende bijeenkomst dan kunt u dit laten weten via het contactformulier op deze website. Deelname vanuit de Vliegende Brigade is wel beperkt.