Breder kijken

We zijn niet zo goed in het oplossen van vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken. Neem het vraagstuk basiszekerheid dat kent economische, gezondheids-, huisvestings- en sociale aspecten, die allemaal met elkaar zijn verweven. Door louter in te zetten op een hoger inkomen, wordt geen rekenschap gehouden met interacterende factoren. In complexe vraagstukken is de connectie tussen de waarneming van aspecten en het bijbehorende handelingsperspectief dan ook psychologisch te noemen. Er is geen sprake van louter logica.

Eenzelfde redenering geldt voor het vraagstuk arbeidsparticipatie. Door alleen te kijken naar het leer- en werkvermogen van een individu wordt er niet gekeken naar het welzijn van de potentiële werknemer en de invloed uit de omgeving; laat staan de flexibiliteit van de arbeidsmarkt en de financiële belasting van de overheid. Het handelingsperspectief is dan ééndimensioneel te noemen.

De tijd is aangebroken om breder te kijken en vraagstukken in al zijn facetten te doorgronden. Een verdiepende dialoog waarin naar meerdere invalshoeken wordt gekeken is dé methode om samen met vertegenwoordigers uit verschillende sectoren (burgers, onderwijs, ondernemers, overheid en het maatschappelijk middenveld) een meervoudig vraagstuk aan te pakken.

Stadscoöperatie Almere

De Stadscoöperatie Almere biedt op locatie bij Casa Casla een podium voor burgers, maatschappelijk middenveld, overheden, bedrijfsleven en onderwijs om meervoudige, complexe vraagstukken aan te pakken. Elk vraagstuk komt eerst in een dialoogfase, waarin deze door meerdere partijen wordt ontrafeld waardoor het eenvoudiger wordt om hiervoor deeloplossingen aan te dragen door specialisten. Hierbij wordt hoofdzakelijk gebruikt gemaakt van de kennis die zich al in Almere bevindt. Dit proces wordt begeleidt door een procesbegeleider.

Elk vraagstuk krijgt één of meerdere procesregisseurs, die ervoor zorgen dat de juiste partijen aan tafel komen. De onafhankelijke regisseur wordt ervoor dat er een ‘level playing field’ ontstaat waarbij partijen bereid zijn om informatie en/of expertise te delen.
Doordat er veel verschillende belangen aan tafel zitten is de belangrijkste taak om al deze belangen zodanig te coördineren dat er een gezamenlijk belang ontstaat dat sociaal en maatschappelijk verantwoord is.

In dit proces wordt nieuw eigenaarschap gecreëerd waardoor zowel de regisseur als de Stadscoöperatie overbodig is bij het beantwoorden van het vraagstuk. De regisseurs zijn niet in dienst bij de coöperatie maar zijn zelfstandige professionals. Zij hebben een diverse achtergrond en ervaring. De procesregisseurs zijn flexibel inzetbaar.